ray space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ray space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ray space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ray space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ray space

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    không gian các tia