rayleigh law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rayleigh law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rayleigh law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rayleigh law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rayleigh law

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    định luật Rayleigh