rayleigh disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rayleigh disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rayleigh disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rayleigh disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rayleigh disk

    * kỹ thuật

    đĩa Rayleigh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rayleigh disk

    an acoustic radiometer consisting of a light disk suspended from a quartz thread; when exposed to a progressive sound wave its torque can measure velocity