ray of light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ray of light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ray of light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ray of light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ray of light

    * kỹ thuật

    tia sáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet