raykin fender nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raykin fender nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raykin fender giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raykin fender.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • raykin fender

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    lá chắn Raykin