ray optics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ray optics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ray optics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ray optics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ray optics

    * kỹ thuật

    quang hình học

    quang học tia