rays space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rays space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rays space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rays space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rays space

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    không gian các tia