ray velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ray velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ray velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ray velocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ray velocity

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vận tốc tia