rayless fin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rayless fin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rayless fin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rayless fin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rayless fin

    * kinh tế

    vây không tia