transmit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transmit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transmit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transmit.

Từ điển Anh Việt

 • transmit

  /trænz'mit/

  * ngoại động từ

  chuyển giao, truyền

  to transmit a letter: chuyển một bức thư

  to transmit order: truyền lệnh

  to transmit disease: truyền bệnh

  to transmit news: truyền tin

  to transmit electricity: truyền điện

  to transmit one's virtues to one's posterity: truyền những đức tính của mình cho con cái về sau

 • transmit

  truyền

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transmit

  * kinh tế

  chuyển giao

  truyền

  * kỹ thuật

  gửi

  phát

  phát đi

  phát rộng

  điện lạnh:

  truyền (qua)

  điện:

  truyền tải

  toán & tin:

  truyền, phát

Từ điển Anh Anh - Wordnet