transmittability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transmittability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transmittability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transmittability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transmittability

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khả năng truyền