transmit window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transmit window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transmit window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transmit window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transmit window

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    màn hình gửi

    màn hình phát