send data (sd) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

send data (sd) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm send data (sd) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của send data (sd).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • send data (sd)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    gửi dữ liệu