sendero luminoso nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sendero luminoso nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sendero luminoso giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sendero luminoso.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sendero luminoso

    Similar:

    shining path: a terrorist group formed in Peru in the late 1960s as a splinter group from the communist party of Peru; is among the most ruthless guerilla organizations in the world; seeks to destroy Peruvian institutions and replace them with a Maoist peasant regime; is involved in the cocaine trade

    Shining Path has been responsible for 30,000 deaths

    Synonyms: SL

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).