sender (sndr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sender (sndr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sender (sndr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sender (sndr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sender (sndr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nơi gửi , thiết bị gửi