sender nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sender nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sender giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sender.

Từ điển Anh Việt

 • sender

  /'sendə/

  * danh từ

  người gửi (thư, quà...)

  (kỹ thuật) máy điện báo

 • sender

  máy phát

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sender

  * kinh tế

  người gởi (thư từ, hàng hóa...)

  người gửi

  người gửi hàng để bán

  * kỹ thuật

  bộ phận truyền động

  người gởi

  người gửi

  máy phát

  thực thể gửi

  điện tử & viễn thông:

  máy gửi (điện báo)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sender

  someone who transmits a message

  return to sender

  Synonyms: transmitter

  Similar:

  transmitter: set used to broadcast radio or tv signals