send mail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

send mail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm send mail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của send mail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • send mail

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gửi thư