place nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

place nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm place giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của place.

Từ điển Anh Việt

 • place

  /pleis/

  * danh từ

  nơi, chỗ, địa điểm, địa phương (thành phố, tỉnh, làng...)

  in all places: ở khắp nơi

  a native of the place: một người sinh trưởng ở địa phương ấy

  nhà, nơi ở, nơi (dùng vào mục đích gì)

  to have a nice little place in the country: có một ngôi nhà nhỏ xinh xinh ở nông thôn

  can't you come to my place?: anh có thể đến chơi đằng nhà tôi được không?

  places of amusement: những nơi vui chơi

  chỗ, vị trí, địa vị; chỗ ngồi, chỗ đứng; chỗ thích đáng; chỗ thích hợp

  everything in its place: vật nào chỗ ấy

  a sore place on the wrist: chỗ đau ở cổ tay

  to give place to someone: tránh chỗ cho ai đi, nhường chỗ cho ai

  to change places with somebody: đổi chỗ cho ai

  if I were in your place: nếu tôi ở địa vị anh

  this is no place for children: đây không phải chỗ cho trẻ con

  the remark is out of place: lời nhận xét không đúng chỗ (không đúng lúc, không thích hợp)

  chỗ làm

  to get a place in...: kiếm được một chỗ làm ở...

  nhiệm vụ, cương vị

  it is not my place to inquire into that: tôi không có nhiệm vụ tì hiểu việc ấy

  to keep aomebody in his place: bắt ai phải giữ đúng cương vị, không để cho ai vượt quá cương vị

  địa vị (xã hôi), cấp bậc, thứ bậc, hạng

  to ottain a high place: đạt địa vị cao sang

  to get the first place in the race: được xếp hạng nhất trong cuộc đua, về nhất trong cuộc đua

  đoạn sách, đoạn bài nói

  I've lost my place: tôi không tìm được đoạn tôi đã đọc

  quảng trường, chỗ rộng ((thường) có tên riêng ở trước); đoạn phố

  (quân sự) vị trí

  the place can be defended: có thể bảo vệ được vị trí đó

  (toán học) vị trí (của một con số trong một dãy số)

  calculated to five places of decimals: được tính đến năm số lẻ

  thứ tự

  in the first place: thứ nhất, trước hết

  in the second place: thứ nhì, kế đó

  in the last place: cuối cùng

  in place of

  thay vì, thay cho, thay thế vào

  to look out of place

  có vẻ lúng túng

  not quite in place

  không đúng chỗ, không thích hợp

  the proposal is not quite in place: đề nghị ấy không thích hợp

  to take place

  xảy ra, được cử hành được tổ chức

  * ngoại động từ

  để, đặt

  to place everything in good order: để mọi thứ có thứ tự

  the house is well placed: ngôi nhà được đặt ở một vị trí rất tốt

  to place confidence in a leader: đặt tin tưởng ở một lãnh tụ

  cứ làm, đưa vào làm, đặt vào (cương vị công tác)

  to be placed in command of the regiment: được cử làm chỉ huy trung đoàn ấy

  đầu tư (vốn)

  đưa cho, giao cho

  to place an order for goods with a firm: (đưa đơn) đặt mua hàng của một công ty

  to place a book with a publisher: giao cho một nhà xuất bản in và phát hành một cuốn sách

  to place a matter in someone's hands: giao một vấn đề cho ai giải quyết

  to place a child under someone's care: giao một đứa bé cho ai chăm nom hộ

  xếp hạng

  to be placed third: được xếp hạng ba

  bán

  a commodity difficult to place: một mặt hàng khó bán

  nhớ (tên, nơi gặp gỡ...)

  I know his face but I can't place him: tôi biết mặt nó nhưng không nhớ tên nó tên gì và gặp ở đâu

  đánh giá (ai, về tính tình, địa vị...)

  he is a difficult man to place: khó đánh giá được anh ấy

  (thể dục,thể thao) ghi (bàn thắng bóng đá) bằng cú đặt bóng sút

 • place

  chỗ, vị trí; hàng // đặt để

  decimal p. hàng chữ số thập phân

  tens' p. ở hàng chục

  thousands' p. ở hàng nghìn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • place

  * kinh tế

  bãi

  bán

  bỏ ra

  bỏ vốn kiếm lời

  chỗ

  chỗ làm

  chỗ ngồi

  chức vụ

  đặt

  đặt (hàng)

  đặt hàng (hàng)

  đầu tư

  để

  địa điểm

  gởi (đơn đặt hàng)

  gởi vào

  gửi (đơn đặt hàng)

  gửi vào

  hàng

  hạng

  kiếm việc

  nơi chứa

  thứ bậc

  tiêu thụ (hàng hóa)

  tìm chỗ làm cho

  * kỹ thuật

  bãi

  bố trí

  chất vào

  đặt

  địa điểm

  hàng

  lát

  nơi

  miền

  quảng trường

  rải

  sân bãi

  trạm

  vị trí

  vùng

  xây

  xếp đặt

  xây dựng:

  bãi cát (bờ biển)

  đặt (cốt thép)

  điểm dân cư

  đổ (bê tông)

  rải (vật liệu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • place

  any area set aside for a particular purpose

  who owns this place?

  the president was concerned about the property across from the White House

  Synonyms: property

  an abstract mental location

  he has a special place in my thoughts

  a place in my heart

  a political system with no place for the less prominent groups

  a general vicinity

  He comes from a place near Chicago

  a particular situation

  If you were in my place what would you do?

  Synonyms: shoes

  proper or designated social situation

  he overstepped his place

  the responsibilities of a man in his station

  married above her station

  Synonyms: station

  the passage that is being read

  he lost his place on the page

  proper or appropriate position or location

  a woman's place is no longer in the kitchen

  an item on a list or in a sequence

  in the second place

  moved from third to fifth position

  Synonyms: position

  place somebody in a particular situation or location

  he was placed on probation

  to arrange for

  place a phone call

  place a bet

  take a place in a competition; often followed by an ordinal

  Jerry came in third in the Marathon

  Synonyms: come in, come out

  assign to (a job or a home)

  estimate

  We put the time of arrival at 8 P.M.

  Synonyms: put, set

  identify the location or place of

  We localized the source of the infection

  Synonyms: localize, localise

  finish second or better in a horse or dog race

  he bet $2 on number six to place

  sing a note with the correct pitch

  Similar:

  topographic point: a point located with respect to surface features of some region

  this is a nice place for a picnic

  a bright spot on a planet

  Synonyms: spot

  stead: the post or function properly or customarily occupied or served by another

  can you go in my stead?

  took his place

  in lieu of

  Synonyms: position, lieu

  home: where you live at a particular time

  deliver the package to my home

  he doesn't have a home to go to

  your place or mine?

  position: a job in an organization

  he occupied a post in the treasury

  Synonyms: post, berth, office, spot, billet, situation

  position: the particular portion of space occupied by something

  he put the lamp back in its place

  seat: a space reserved for sitting (as in a theater or on a train or airplane)

  he booked their seats in advance

  he sat in someone else's place

  plaza: a public square with room for pedestrians

  they met at Elm Plaza

  Grosvenor Place

  Synonyms: piazza

  space: a blank area

  write your name in the space provided

  Synonyms: blank space

  put: put into a certain place or abstract location

  Put your things here

  Set the tray down

  Set the dogs on the scent of the missing children

  Place emphasis on a certain point

  Synonyms: set, pose, position, lay

  rate: assign a rank or rating to

  how would you rank these students?

  The restaurant is rated highly in the food guide

  Synonyms: rank, range, order, grade

  locate: assign a location to

  The company located some of their agents in Los Angeles

  Synonyms: site

  target: intend (something) to move towards a certain goal

  He aimed his fists towards his opponent's face

  criticism directed at her superior

  direct your anger towards others, not towards yourself

  Synonyms: aim, direct, point

  identify: recognize as being; establish the identity of someone or something

  She identified the man on the 'wanted' poster

  set: locate

  The film is set in Africa

  Synonyms: localize, localise

  invest: make an investment

  Put money into bonds

  Synonyms: put, commit

  Antonyms: divest

  station: assign to a station

  Synonyms: post, send