space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của space.

Từ điển Anh Việt

 • space

  /'speis/

  * danh từ

  không gian, không trung, khoảng không

  khoảng, chỗ

  to take up too much space: choán mất nhiều chỗ

  the wide open space: những vùng rộng mênh mông

  khoảng cách

  space between the rows: khoảng cách giữa các hàng

  (ngành in) khoảng cách chữ; phiến cách chữ

  * ngoại động từ

  đặt cách nhau, để cách nhau, dàn theo từng chặng

  tables are spaced one metre apart: bàn được đặt cách nhau một mét

  * nội động từ

  để cách (ở máy chữ)

  to space out (in)

  để cách nhiều hơn; để cách rộng hơn

 • space

  không gian; khoảng thời gian; chỗ

  action s. không gian tác dụng

  adjoint s. không gian liên hợp

  adjunct s. không gian phụ hợp

  affine s. không gian afin

  affinely connected s. không gian liên thông afin

  base s. không gian cơ sở

  biafine s. không gian song afin

  bundle s. không gian phân thớ

  Cartesian s. không gian Ơclit

  centred affin s. không gian afin có tâm

  classifying s. không gian phân loại

  compact s. không gian compac

  complete s. không gian đủ

  completely regular s. (tô pô) không gian hoàn toàn chính quy

  configuration s. không gian cấu hình

  conjugate s. (đại số) không gian liên hợp

  contractible s. không gian co rút được

  control s. không gian điều khiển

  covex s. không gian lồi

  coset s. không gian các lớp

  covering s. không gian phủ

  curved s. không gian cong

  deal s. (điều khiển học) vùng chết, vùng không bắt

  decision s. (thống kê) không gian các quyết định

  decomposition s. (tô pô) không gian phân hoạch

  discrete s. không gian rời rạc

  dual vector s. không gian vectơ đối ngẫu

  elliptic s. không gian eliptic

  fibre s. không gian phân thớ

  finite s. không gian hữu hạn

  finite dimensional s. không gian hữu hạn chiều

  flat s. không gian dẹt

  four dimensional s. không gian bốn chiều

  generalized s. (tô pô) không gian suy rộng

  homeomorphic s.s không gian đồng phôi

  homogeneous s. (hình học) không gian thuần nhất

  hyperbolic s. không gian hypebolic

  isometric s. không gian đẳng cự

  lacunar(y) s. miền có lỗ hổng

  lens s. (tô pô) không gian thấu kính

  linear s. không gian tuyền tính

  locally convex s. (giải tích) không gian lồi địa phương

  loop s. (tô pô) không gian các nút

  measurable s. không gian đo được

  measure s. không gian có độ đo

  metric s. không gian mêtric

  modular s. không gian môđula

  neighbourhood s. không gian lân cận

  non-modular s. (hình học) không gian không môđula

  normed s. (giải tích) không gian định chuẩn

  null s.

  one-dimensional s. không gian một chiều

  parabolic s. không gian parabolic

  paracompact s. không gian paracompact

  perpendicular s. không gian trực giao

  phase s. không gian pha

  policy s. trchi. không gian các chiến lược

  product s. không gian tích

  projective s. (hình học) không gian xạ ảnh

  proximity s. không gian lân cận

  pseudo-Euclidian s. không gian giả Oclit

  pseudospherical s. không gian giả cầu

  quintuple s. không gian năm chiều

  quotient s. không gian thương

  rational s. không gian hữu tỷ

  ray s. (đại số) không gian các tia

  real s. không gian thực

  reflexive s. không gian phản xạ

  regular s. không gian chính quy

  representation s. không gian biểu diễn

  ring-like s. (tô pô) không gian giống vành

  sample s. không gian mẫu

  separable s. không gian [tách được, khả li]

  seperated s. không gian tách, không gian Hauxđooc

  sequence s. không gian các dãy

  signal s. không gian các tín hiệu

  simply connected s.s các không gian đơn liên

  skew-metric s. (hình học) không gian với mêtric lệch

  spherical s. không gian cầu

  state s. không gian trạng thái

  structure s. of a ring không gian cấu trúc của một vành

  subprojective s. không gian xạ ảnh dưới

  symplectic s. không gian đơn hình

  totally imbedded s. không gian bị nhúng hoàn toàn

  three-dimensional s. không gian ba chiều

  topological s. không gian tôpô

  topologically complete s. không gian đủ tôpô

  total s. of fibration không gian toàn phần của phân thớ

  two-dimensional s. không gian hai chiều

  uniform s. không gian đều

  unitary s. không gian unita

  vector s. (giải tích) không gian vectơ, không gian tuyến tính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • space

  * kinh tế

  chỗ trống trên khoang tàu

  khoảng cách (dòng...)

  miếng chì chèn kẽ chữ

  * kỹ thuật

  chỗ

  đặt cách nhau

  dấu cách

  để gián cách

  để khoảng trống

  địa điểm

  diện tích

  giãn cách (giữa các dòng chữ)

  khoảng

  khoảng cách

  khoảng không

  khoảng không vũ trụ

  khoảng trống

  không gian

  không gian vũ trụ

  ký tự khoảng cách

  ký tự rỗi

  lấy dấu

  miền

  phạm vi

  phân phối

  phòng

  rỗng

  sắp đặt

  trống

  uux trụ

  vạch dấu

  vùng

  toán & tin:

  khảng cách

  khoảng cách diện tích

  không gian (ổ đĩa)

  ký tự trắng

  cơ khí & công trình:

  rãnh (giữa hai răng của bánh răng)

  trường (tốc độ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • space

  the unlimited expanse in which everything is located

  they tested his ability to locate objects in space

  the boundless regions of the infinite

  Synonyms: infinite

  an empty area (usually bounded in some way between things)

  the architect left space in front of the building

  they stopped at an open space in the jungle

  the space between his teeth

  an area reserved for some particular purpose

  the laboratory's floor space

  a blank character used to separate successive words in writing or printing

  he said the space is the most important character in the alphabet

  Synonyms: blank

  a blank area

  write your name in the space provided

  Synonyms: blank space, place

  one of the areas between or below or above the lines of a musical staff

  the spaces are the notes F-A-C-E

  place at intervals

  Space the interviews so that you have some time between the different candidates

  Similar:

  outer space: any location outside the Earth's atmosphere

  the astronauts walked in outer space without a tether

  the first major milestone in space exploration was in 1957, when the USSR's Sputnik 1 orbited the Earth

  distance: the interval between two times

  the distance from birth to death

  it all happened in the space of 10 minutes

  quad: (printing) a block of type without a raised letter; used for spacing between words or sentences