space type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

space type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm space type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của space type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • space type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu SPACE (trong ngôn ngữ Pascal)