space axiom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

space axiom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm space axiom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của space axiom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • space axiom

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiên đề không gian

    tiền đề không gian