space suit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

space suit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm space suit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của space suit.

Từ điển Anh Việt

  • space suit

    /'speis'sju:t/

    * danh từ

    bộ quần áo vũ trụ