space cadet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

space cadet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm space cadet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của space cadet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • space cadet

    someone who seems unable to respond appropriately to reality (as if under the influence of some narcotic drug)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).