spaceful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spaceful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spaceful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spaceful.

Từ điển Anh Việt

  • spaceful

    * tính từ

    rộng rãi