space (sp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

space (sp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm space (sp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của space (sp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • space (sp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khoảng cách giãn cách