space craft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

space craft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm space craft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của space craft.

Từ điển Anh Việt

  • space craft

    /'speiskrɑ:ft/ (space_ship) /'speis'ʃip/ (space_vehicle) /'speis'vi:ikl/

    * danh từ, số nhiều không đổi

    tàu vũ trụ