space walk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

space walk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm space walk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của space walk.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • space walk

    any kind of physical activity outside a spacecraft by one of the crew

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).