spaceband nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spaceband nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spaceband giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spaceband.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spaceband

    * kỹ thuật

    dải trống