spaceless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spaceless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spaceless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spaceless.

Từ điển Anh Việt

  • spaceless

    /'speislis/

    * tính từ

    không có giới hạn, không có bờ bến, vô biên