space group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

space group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm space group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của space group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • space group

    * kỹ thuật

    nhóm không gian