space-sick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

space-sick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm space-sick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của space-sick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • space-sick

    * kỹ thuật

    bị say khoảng không