spaced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spaced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spaced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spaced.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spaced

  * kỹ thuật

  cách quãng

  toán & tin:

  được biết

  được phát biểu

  được trình bày

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spaced

  arranged with spaces between; often used as a combining form

  widely spaced eyes

  Antonyms: unspaced

  Similar:

  space: place at intervals

  Space the interviews so that you have some time between the different candidates

  separated: spaced apart