unspaced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unspaced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unspaced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unspaced.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • unspaced

    arranged without spaces between

    Antonyms: spaced

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).