space tug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

space tug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm space tug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của space tug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • space tug

    * kỹ thuật

    lực kéo vũ trụ

    sức kéo vũ trụ