space air nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

space air nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm space air giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của space air.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • space air

    * kỹ thuật

    không khí trong phòng

    xây dựng:

    không khí trong nhà