spaceport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spaceport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spaceport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spaceport.

Từ điển Anh Việt

 • spaceport

  * danh từ

  sân bay vũ trụ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spaceport

  * kỹ thuật

  nhà ga vũ trụ

  sân bay vũ trụ