blank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank.

Từ điển Anh Việt

 • blank

  /blæɳk/

  * tính từ

  để trống, để trắng (tờ giấy...)

  a blank page: một trang để trắng

  a blank cheque: một tờ séc để trống

  a blank space: một quãng trống

  trống rỗng; ngây ra, không có thần (cái nhìn...)

  a blank existence: một cuộc đời trống rỗng

  a blank look: cái nhìn ngây dại

  his money is completely blank on the subject: về vấn đề đó anh ta không nhớ được tí gì

  không nạp chì (đạn); giả

  blank cartridge: đạn không nạp chì

  blank window: cửa sổ giả

  bối rối, lúng túng

  to look blank: có vẻ bối rối, lúng túng

  hoàn toàn tuyệt đối

  blank silence: sự yên lặng hoàn toàn

  blank despair: nỗi thất vọng hoàn toàn

  không vần (thơ)

  blank verse: thơ không vần

  * danh từ

  chỗ để trống, khoảng trống, gạch để trống

  to fill the blank: điền vào những chỗ để trống

  sự trống rỗng

  his mind is a complete blank: đầu óc anh ta trống rỗng

  nỗi trống trải

  what a blank such a life is!: cuộc sống như vậy thật trống rỗng quá!

  đạn không nạp chì ((cũng) blank cartridge)

  vé xổ số không trúng

  to draw a blank: không trúng số; ((nghĩa bóng)) thất bại

  phôi tiền (mảnh kim loại để rập thành đồng tiền)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mẫu in có chừa chỗ trống

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điểm giữa bia tập bắn; đích

  to fire points blank: chĩa súng thẳng sát đích mà bắn, dí súng tận nơi mà bắn

  * ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thể dục,thể thao) thắng tuyệt đối, thắng hoàn toàn (đội bạn)

 • blank

  (Tech) mẫu kê khai; ký tư trống; khoảng trống/cách; để trống/trắng; xóa (đ)

 • blank

  chỗ trống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blank

  * kinh tế

  chỗ để trắng

  chỗ trống

  chừa trống

  giấy khống chỉ

  khoảng trống (trong đồ hộp)

  mẫu in chừa trống

  phần để trống

  phiếu chừa trống (để điền vào)

  trắng

  * kỹ thuật

  bán thành phẩm

  cụt

  để trống

  khoảng trắng

  khoảng trống

  khoảng vượt

  không tải

  phôi

  rỗng

  số không

  sự dự trữ

  trắng

  trống

  trống rỗng

  xóa

  xóa bỏ

  xung triệt

  xây dựng:

  cạn trắng

  điểm rỗng

  phôi tiền

  cơ khí & công trình:

  dập phôi cắt phôi

  phân dao

  toán & tin:

  để trắng

  phần trống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blank

  a piece of material ready to be made into something

  a cartridge containing an explosive charge but no bullet

  Synonyms: dummy, blank shell

  keep the opposing (baseball) team from winning

  (of a surface) not written or printed on

  blank pages

  fill in the blank spaces

  a clean page

  wide white margins

  Synonyms: clean, white

  void of expression

  a blank stare

  Synonyms: vacuous

  not charged with a bullet

  a blank cartridge

  Similar:

  space: a blank character used to separate successive words in writing or printing

  he said the space is the most important character in the alphabet

  lacuna: a blank gap or missing part