blank key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank key

    * kỹ thuật

    phím dấu cách