blanket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket.

Từ điển Anh Việt

 • blanket

  /'blæɳkit/

  * danh từ

  mền, chăn

  lớp phủ

  a blanket of snow: một lớp tuyết phủ

  born on the wrong side of the blanket

  để hoang

  to play the wet blanket

  làm giảm hào hứng, làm cụt hứng

  to put a wet blanket on somebody; to throw a wet blanket over somebody: làm nhụt nhuệ khí của ai; làm giảm nhiệt tình của ai; giội một gáo nước lạnh vào lòng hăng hái của ai;, làm ai cụt hứng

  wet blanket: người làm mất vui (cuộc vui chung, vì bản thân ủ rũ buồn rầu)

  * tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có tính chất chung, có tính chất phổ biến, bao trùm

  * ngoại động từ

  trùm chăn, đắp chăn

  ỉm đi, bịt đi (một chuyện xấu, một vấn đề)

  làm cho không nghe thấy, làm nghẹt (tiếng động); phá, làm lấp tiếng đi (một buổi phát thanh trên đài)

  phủ lên, che phủ

  (hàng hải) hứng gió của (thuyền khác)

  phạt tung chăn (trừng phạt bằng cách cho vào chăn rồi tung lên tung xuống)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blanket

  * kinh tế

  lớp phủ

  * kỹ thuật

  che phủ

  khăn trải giường

  lớp

  lớp bảo vệ

  lớp bồi

  lớp lót

  lớp mặt

  lớp phủ

  lớp trên mặt

  tầng phủ

  tầng trầm tích

  vỉa

  vỏ bọc

  dệt may:

  chăn

  lớp ép bồi

  mền

  xây dựng:

  lớp phủ (cách âm)

  cơ khí & công trình:

  sân phủ chống thấm (ở thượng lưu đập, cống...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blanket

  bedding that keeps a person warm in bed

  he pulled the covers over his head and went to sleep

  Synonyms: cover

  anything that covers

  there was a blanket of snow

  Synonyms: mantle

  a layer of lead surrounding the highly reactive core of a nuclear reactor

  cover as if with a blanket

  snow blanketed the fields

  form a blanket-like cover (over)

  Similar:

  across-the-board: broad in scope or content

  across-the-board pay increases

  an all-embracing definition

  blanket sanctions against human-rights violators

  an invention with broad applications

  a panoptic study of Soviet nationality"- T.G.Winner

  granted him wide powers

  Synonyms: all-embracing, all-encompassing, all-inclusive, broad, encompassing, extensive, panoptic, wide