blanket stitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket stitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket stitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket stitch.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • blanket stitch

    a strong reinforcing stitch for edges of blanket and other thick material; similar to buttonhole stitch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).