blanket settlement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket settlement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket settlement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket settlement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket settlement

    * kinh tế

    sự thanh toán toàn bộ