blanket feed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket feed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket feed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket feed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket feed

    * kỹ thuật

    sự cấp lớp ép phủ