blanket filler dragline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket filler dragline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket filler dragline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket filler dragline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket filler dragline

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thảm lọc tiêu

    vật liệu nước kiểu thảm lọc