blanket graft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket graft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket graft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket graft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket graft

    * kỹ thuật

    y học:

    mảnh ghép dày