blanket price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blanket price

  * kinh tế

  giá bán nguyên lô

  giá chung

  giá tổng quát

  giá trọn gói

  giá xô