blanketing type of e layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanketing type of e layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanketing type of e layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanketing type of e layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanketing type of e layer

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    lớp E thuộc loại che khuất

    tầng E thuộc loại che khuất