blanket clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket clause

    * kinh tế

    điều khoản chung

    điều khoản tổng quát