blanket insurance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket insurance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket insurance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket insurance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket insurance

    * kinh tế

    bảo hiểm bao trùm

    bảo hiểm tổng quát