blanket license nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket license nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket license giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket license.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket license

    * kinh tế

    giấy phép chung

    giấy phép tổng quát