blanket cleaning device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket cleaning device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket cleaning device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket cleaning device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket cleaning device

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị làm sạch lớp phủ